Logo
Logo
×
HOME KNOW US TIMELINES OUR WORKS OUR PRIDES OUR PARTNER MARKETING TEAM CONTACT


Sustainable
Green Printing

แปลน พริ้นท์ติ้ง พร้อมขยายตัวธุรกิจสู่เทคโนโลยีการพิมพ์อันทันสมัย
ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ Plan Printing ...Green Printing


Sustainable
Green
Printing

แปลน พริ้นท์ติ้ง พร้อมขยายตัวธุรกิจ
สู่เทคโนโลยีการพิมพ์อันทันสมัย
ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ Plan Printing ...Green Printing.

Know Us

บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด หนึ่งใน “กลุ่มบริษัทแปลน” และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์มาตรฐาน ผลิตงานพิมพ์หลากหลายรูปแบบ ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยศักยภาพของ แปลน พริ้นท์ติ้ง ในระยะเวลา 3 ทศวรรษ ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยงานพิมพ์คุณภาพ กระบวนการผลิตที่รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม และพร้อมให้บริการ

ปัจจุบัน โรงพิมพ์ บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด มีฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร จ.สมุทรสาคร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งแรกของโลก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน


Know Us

บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด หนึ่งใน “กลุ่มบริษัทแปลน” และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์มาตรฐาน ผลิตงานพิมพ์หลากหลายรูปแบบ ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย พร้อมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 200 คน

ด้วยศักยภาพแห่งความพร้อมของ แปลน พริ้นท์ติ้ง ในระยะเวลา 3 ทศวรรษ ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยงานพิมพ์คุณภาพ กระบวนการผลิตที่รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม และพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

ปัจจุบัน โรงพิมพ์ บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด มีฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” จ.สมุทรสาคร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งแรกของโลก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “PLAN PRINTING …GREEN PRINTING” ที่ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ตลอดจนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Timelines

พ.ศ. 2523 – 2533

• 20 มีนาคม พ.ศ. 2523 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญภายใต้ชื่อ “ครีเอทีฟพริ้นท์” ดำเนินงานที่สีลม

พ.ศ. 2534

• ย้ายไปยังอาคารแปลน สาทร ก่อนจะย้ายโรงพิมพ์ไปที่บางโพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535 – 2551

• 16 มกราคม พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
• 1 พฤษจิกายน พ.ศ. 2551 ได้ย้ายไปยังนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” จ.สมุทรสาคร

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

• 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปิดตัว แปลน พริ้นท์ติ้ง อย่างเป็นทางการที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” จ.สมุทรสาคร

Timelines

พ.ศ. 2523 – 2533

• 20 มีนาคม พ.ศ. 2523 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
สามัญภายใต้ชื่อ “ครีเอทีฟพริ้นท์”ดำเนินงานที่สีลม

พ.ศ. 2534

• ย้ายไปยังอาคารแปลน สาทร ก่อนจะย้ายโรงพิมพ์
ไปที่บางโพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535 – 2551

• 16 มกราคม พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
• 1 พฤษจิกายน พ.ศ. 2551 ได้ย้ายไปยังนิคม
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร”
จ.สมุทรสาคร

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

• 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปิดตัว แปลน พริ้นท์ติ้ง
อย่างเป็นทางการที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” จ.สมุทรสาคร

1 / 2
2 / 2
Our Prides

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษแห่งการมุ่งมั่น สร้างสรรค์งานพิมพ์
คุณภาพ ส่งผลให้บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้รับรางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจหลากหลายรางวัล อาทิ


• เกียรติบัตรรับรอง “โครงการโรงงานสีขาว”
• รางวัลรองชนะเลิศ Silver Award งานประกวดสิ่งพิมพ์
แห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 ของสมาคมการพิมพ์ไทย
• รางวัลดีเด่น การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549
2551 และ 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ
• รางวัล Paper Weight Award ประจำปี 2556/2557

OUR
PRIDES

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษแห่งการมุ่งมั่น
สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพ ส่งผลให้บริษัท
แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้รับรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจหลากหลายรางวัล อาทิ

• เกียรติบัตรรับรอง “โครงการโรงงานสีขาว”
• รางวัลรองชนะเลิศ Silver Award งานประกวดสิ่งพิมพ์
แห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 ของสมาคมการพิมพ์ไทย
• รางวัลดีเด่น การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549
2551 และ 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ
• รางวัล Paper Weight Award ประจำปี 2556/2557


OUR MARKETING TEAM

...

กัลนิกา ณ ตะกั่วทุ่ง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

มือถือ 081-643 5491

kannika_ppt@hotmail.co.th

...

ทวี ลีธนาโชค

บริหารการตลาด

มือถือ 081 823 2099

Thawee_Leedha@hotmail.com

...

จิรัฏฐ์ เพชรประสิทธิ์

ฝ่ายการตลาด

มือถือ 088 959 9159

sud_sinsakhon@hotmail.com

...

รัชนี จีนกลับ

ฝ่ายการตลาด

มือถือ+line 089 688 4396

rachanee3000@yahoo.co.thสำนักงาน
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
(สำนักงานกรุงเทพฯ)
136, 138 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-277-2222
โรงพิมพ์
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
(นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์สินสาคร)
30/3 หมู่ 1
ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-452-111
โทรสาร 034-452-159สำนักงาน
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
(สำนักงานกรุงเทพฯ)
136, 138 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-277-2222โรงพิมพ์
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
(นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร)
30/3 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-452-111
โทรสาร 034-452-159